Termíny vykonania revízií

  STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania: Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia. Kontrola náradia je činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia. Rozdelenie náradia podľa používania: skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 hodín ročne) skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 hodín ročne) skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 hodín za rok) Lehoty pravidelných revízií náradia: STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania: Táto norma stanovuje spôsob a rozsah: – revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách – kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania Norma platí pre: – elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely, – elektrické svietidlá, – elektrické zariadenia informačnej techniky, – prístroje spotrebnej elektroniky, – pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, – elektrické a elektronické meracie prístroje, – ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru. Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania: skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.) skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely apod.) skupina E – Spotrebiče používané k administratívnej činnosti Lehoty pravidelných kontrol a revízií: A- spotrebiče držané v ruke: B – prenosné spotrebiče: C – neprenosné a pripevnené spotrebiče: STN EN 60204-1 (33 2200) Elektrické zariadenia strojov STN platí pre použitie elektrického a elektronického zariadenia a systémov na strojoch ručne neprenosných počas práce. Zariadenie, na ktoré sa vzťahuje uvedená STN, sa začína v mieste pripojenia zdroja el. energie. Podľa uvedenej STN je posudzovaná bezpečnosť el. zariadení pracovných strojov. Pri pracovných strojoch sa vykonajú predpísané skúšky stanovené platnými STN. Lehoty prehliadok a skúšok el. zariadenia pracovných strojov sa posudzujú podľa prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené (viď tab. 1). Nasledovne je vykonané potrebné meranie el. ručného náradia, spotrebičov a pracovných strojov špeciálnou meracou technikou. O vykonaných úkonoch je vyhotovený zápis a odovzdaný užívateľovi. STN 33 1500 Revízie elektrických zariadení Prevádzkované elektrická zariadenia musí byť pravidelne revidované najneskôr v lehotách stanovených v tejto norme. Lehoty pravidelných revízií sú stanovené v tabuľke a v ďalších článkoch tejto časti normy.