legislatíva

Najdôležitejšie zákony a normy súvisiace s revíziami :
 • zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci NRSR č. 124/2006 Z.z.tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce
 • vyhláška MPSVR SR č.508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími,elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú zavyhradené technické zariadenia
 • STN 33 15 00 je základnou normou pre vykonávanie revízií elektrických zariadení a zariadenípre ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny. Norma platí pre všetkyelektrické zariadenia, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, úžitkové zvieratá alebo majetoka okolité prostredie, za stanovených podmienok prevádzky, elektrickým prúdom alebonapätím alebo javmi vyvolanými účinkami elektriny
 • STN 33 1600 Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania Účelom tejto normy je stanoviť odlišné požiadavky na revízie a kontroly náradia počas jeho používania, od požiadaviek základnej STN 33 1500.
 • STN 33 1610 Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používaniÚčelom tejto normy je stanoviť požiadavky na kontroly a revízie elektrických spotrebičov počas ich používania, odlišné od požiadaviek STN 33 1500 a STN 33 1600, s cieľom zabezpečenia ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a proti požiaru.

Upozornenie :

Revízie spotrebičov v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. môže vykonávať iba revízny technik

Elektrotechnik špecialista

Základné normy, ktoré pojednávajú o el.inštaláciach budov 
 •  STN 33 2000-1 Elektrické inštalácie budov, časť 1: rozsah platnosti, účel a základnépredpisy. December 2002
 • STN 33 2000-3 El.inštalácie budov. časť 3: stanovenie základných charakteristík.September 2000
 • STN 33 2000-4-41 (HD 384.4.41 S2) El. inštalácie budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti.Kapitola 41: Ochrana pred úrazom el. prúdom. September 2000. Základná bezpečnostná norma
 • STN 33 2000-4-42 (HD 384.4.42 S1) El. inštalácie budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti,Kapitola 42: Ochrana pred účinkami tepla. August 2001
 • STN 33 2000-4-45 (HD 384.4.45 S1) El. inštalácie budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti,Kapitola 45: Ochrana pred podpätím. August 2001
 • STN 33 2000-4-46 (HD 384.4.46 S1) El. inštalácie budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti,Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie. August 2001
 • STN 33 2000-4-47 (HD 384.4.47 S2) El. inštalácie budov. časť 4: Zaistenie bezpečnosti,Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 470:Všeobecne. Oddiel 471: Opatrenia na zaistenie ochrany pred úrazom el. prúdom.August 2001
 • STN 33 2000-4-442 (HD 384.4.442 S1) El. inštalácie budov. časť 4: Zaisteniebezpečnosti, kapitola 442: Ochrana inštalácií NN pri zemných poruchových spojeniachv sieťach s VN. September 2000
Ochrana osôb a majetku
 • STN 33 2000-4-482 (HD 384.4.482 S1) El.inštalácie budov. časť 4: Zaisteniebezpečnosti, Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy.Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve.August 2001
 • STN-P 33 2000-5-51 (pr.HD 384.5.51 S3), El.inštalácie budov, časť 5: výber a stavbael.zariadení. Kapitola 51, Spoločné pravidlá. Marec 2001
 • STN 33 2000-5-52 (HD 384.5.52 S1), El.inštalácie budov, časť 5: výber a stavbael.zariadení. Kapitola 52, Elektrické rozvody. September 2001Pozn.: táto norma čiastočne nahrádza STN 34 1050 Predpisy pre kladenie silnoprúdovýchelektrických vedení
 • STN 33 2000-5-54 (HD 384.5.54 S1) El. inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba EZ,Kapitola 54: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče. September 2000Základná bezpečnostná norma
 • STN 33 2000-5-551 (HD 384.5.551 S1) El. inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba EZ,Kapitola 55: Iné zariadenia , Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty.Január 2002
 • STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitnéinštalácie alebo priestory, oddiel 701, Priestory s vaňou alebo so sprchou, a umývaciepriestory. December 2002Pozn.: táto norma nahrádza STN 33 2135 –1 z roku 1990
 • STN 33 2000-7-702 Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitnéinštalácie alebo priestory, oddiel 702, Plavárne a kúpaliská. December 2002
 • STN 33 2000-7-703 Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitnéinštalácie alebo priestory, oddiel 703, Priestory so saunovými ohrievačmi. August 2002Pozn.: táto norma nahrádza STN 33 2135 –2 z roku 1990
 • STN 33 2000-7-704 Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitnéinštalácie alebo priestory, oddiel 704, Inštalácia na staveniskách a búraniskách.September 2003
 • STN 33 2000-7-705 Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitnéinštalácie alebo priestory, oddiel 705, El. inštalácie v poľnohospodárskycha záhradníckych prevádzkárňach. September 2002
 • STN 33 2000-7-706 Elektrické inštalácie budov, časť 7: Požiadavky na osobitnéinštalácie alebo priestory, oddiel 706, Obmedzené vodivé priestory. December 2002
 • STN IEC 61140 (33 2010) Ochrana pred úrazom el.prúdom. Spoločné hľadiská preinštaláciu a zariadenia. September 2000
 • STN P EN 50110–1 (33 2100) Prevádzka el. inštalácií. August 2001
 • STN EN 50110–2 (33 2100) Prevádzka el. inštalácií (národné prílohy ). August 2001
 • STN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. El. zariadenia v horľavých látkach a na nich.1986
 • STN 33 2130 Elektrotechnické predpisy. Vnútorné el. rozvody. Január 1985
 • STN 33 2310 Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre el. zariadenia v rôznychprostrediach. Apríl 1988
 • STN 33 2180 Elektrotechnické predpisy. Pripájanie el.prístrojov a spotrebičov).Máj 1980
 • STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Marec 1992
 • STN 73 0822 Požiarno-technické vlastností hmôt. Šírenie plameňa po povrchustavebných hmôt. September 1987
 • STN 73 0823 Požiarno-technické vlastností hmôt. Stupeň horľavosti stavebných hmôt.Apríl 1984
 • STN 73 0833 Požiarna bezpečnosť stavieb. Budovy na bývanie a ubytovanie. Apríl 1977
 • STN 73 0842 Požiarna bezpečnosť stavieb. Stavby pre poľnohospodársku výrobu.Júl 1990
 • STN 73 0862 Stanovenie stupňa horľavosti stavebných hmôt. September 1981
 • STN 73 0863 Požiarno-technické vlastnosti hmôt. Stanovenie šírenia plameňa po povrchustavebných hmôt. Január 1992