Druhy revízií :
 • východiskové revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
 • periodické revízie elektrických zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6
 • revízie bleskozvodov (východiskové, aj periodické) v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000-6,STN EN 62305-3 (stará norma STN 341390)
 • revízie elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600
 • revízie elektrických spotrebičov, výpočtovej techniky a pod. v zmysle STN 33 1610
 • revízie strojov a zariadení v zmysle STN EN 60204-1
Postup prác pri vykonávaní revízií:
 • uzatvorenie písomnej dohody s vlastníkom, resp. prevádzkovateľom zariadenia o vykonaní revízie
 • stanovenie plánu revízie a oboznámenie s plánom povereného zástupcu firmy
 • oboznámenie sa s predloženými podkladmi od objednávateľa ( predchádzajúca revízia, dokumentácia el. inštalácie podľa skutočného vyhotovenia, protokol o určení vonkajších vplyvov, záznamy o kontrolách, skúškach a meraniach na el. zariadení pred uvedením do prevádzky, doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov vykonávajúcich obsluhu a údržbu zariadenia, vyhlásenie výrobcu o overení zhody / CE /, a pod.)
 • oboznámenie sa s prevádzkou, s bezpečnostnými opatreniami, kontrola uložených opatrení inšpektorátom BP
 • dohoda o vypínaní zariadenia v čase prevádzky
 • výkon revízie
 • vizuálna prehliadka, kontrola značenia, kontrola vypínacích, signalizačných a ochranných prvkov, kontrola vyhotovenia el. zariadenia, kontrola oddelenia obvodov NN od MN, kontrola krytia, kontrola ochranných obvodov,
 • meranie vypínacej slučky, izolačného stavu, meranie spojitosti hlavného a doplnkového pospojovania, meranie prúdových chráničov, meranie unikajúceho prúdu (spotrebiče), skúška polarity a sledu fáz atď.
 • dohoda  o okamžitom odstránení prípadných nedostatkov
 • vypracovanie a odovzdanie revíznej správy